Miejsca Rozwój

Jak rozwinie się Wrocław? Mieszkańcy będą mieć na to wpływ

skyscrapers-592519_1280
Jacek Barski

Jednym z najważniejszych dokumentów w polskim systemie planowania przestrzennego jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Sporządza się je dla całego obszaru położonego w granicach administracyjnych gminy. W przypadku Wrocławia jest to (wg. GUS) 292,82 km2. Zapisy Studium mają charakter ogólny, nie odnoszą się do poszczególnych działek czy budynków lecz do większych obszarów. Bardzo ważną cechą tego dokumentu jest to, że jego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie mogą być jednak podstawą wydawania decyzji administracyjnych (warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzenego Wrocławia

Wrocławskie Studium zostało uchwalone w 1998 roku i od tego czasu było trzykrotnie aktualizowane. W zeszłym roku, z inicjatywy Prezydenta, Rada Miejska Wrocławia podjęła kolejną uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego dokumentu.

Podstawowym powodem były jak zwykle zmiany w otoczeniu prawnym: nowelizacja ustawy Prawo wodne (nakazująca Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wykonanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego), zmiana kilku ustaw stanowiących podstawę wdrażania i wykorzystania środków z Unii Europejskiej, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (mająca na celu doprowadzenie do unifikacji baz danych przestrzennych w Europie) oraz zmiany zasad wyznaczania obszarów przeznaczonych pod lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Zmiany w Studium mogą dotyczyć także innych kwestii.

Jednak to, co wydaje się najważniejsze dla mieszkańców dotyczy sposobu przygotowania tego dokumentu.
Znacząco poszerzamy opisane ustawą ramy partycypacji społecznej. Była już o tym mowa w czasie debaty w kinie Nowe Horyzonty 17 lutego. Obecnie zbieramy wnioski do Studium. Składać może je każdy, a czas na to przedłużyliśmy z ustawowych 21 do 200 dni.

Oprócz wymaganej prawem dyskusji publicznej, która odbędzie się w trakcie wyłożenia projektu Studium do publicznego wglądu prawdopodobnie w przyszłym roku, przeprowadzonych zostanie jeszcze tej jesieni kilkanaście tematycznych debat otwartych dla wszystkich.

Ich tematy i terminy zostaną przekazane do publicznej wiadomości.
Liczymy na obecność wszystkich zainteresowanych! Zapraszamy wszystkich wrocławian!

Jak rozwinie się Wrocław? Mieszkańcy będą mieć na to wpływ
4.43 na podstawie 14 głosów

O Autorze

Jacek Barski

Jacek Barski

Architekt, urbanista, doktor nauk technicznych. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Obecnie dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju. W Urzędzie Miejskim od 2001 roku. W tym czasie pokrycie Wrocławia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wzrosło z 4 do 56 %.