Regulamin

Regulamin platformy blogi.wroclaw.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Usługa blogi.wroclaw.pl świadczona jest przez Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych “Tratwa”, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym pod numerem KRS 0000200183, NIP 8992501984, REGON 931969341
 2. Świadczenie Usługi blogi.wroclaw.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi blogi.wroclaw.pl (w tym aplikacji umożliwiającej korzystanie z Serwisu). Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed założeniem Konta należy przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto i rozpoczynając prowadzenie bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin
 2. Konto – dostępne dla danego Użytkownika po aktywowaniu konta w Serwisie
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi blogi.wroclaw.pl, posiadająca Konto w Serwisie i prowadząca w ramach Usługi swojego bloga.
 4. Usługa blogi.wroclaw.pl, Usługa – usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych “Tratwa”, umożliwiająca Użytkownikom zakładanie i prowadzenie blogów oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu. Od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza żądanie rozpoczęcia świadczenia Usługi, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych “Tratwa” rozpoczyna świadczenie Usługi blogi.wroclaw.pl
 5. Serwis blogi.wroclaw.pl, Serwis – przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie Usługi.
 6. Materiały – wszelkie materiały – teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) – publikowane przez Użytkowników w ramach Usługi blogi.wroclaw.pl
III. USŁUGA
 1. Założenie Konta i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym, jak również korzystanie z Usługi blogi.wroclaw.pl są całkowicie dobrowolne. W ramach jednego Konta można założyć dowolną ilość blogów.
 2. Założenie Konta i korzystanie z Usługi blogi.wroclaw.pl jest całkowicie bezpłatne.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest założenia Konta.
 4. Użytkownik udziela Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych “Tratwa” zgody na wykorzystywanie blogów Użytkownika na  dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Użytkownicy prowadzą blogi lub wysyłanie wiadomości związanych z Usługą.
 5. Wszelkie działania wymienione w punkcie 4 będą podejmowane bez ingerencji w treść blogów Użytkowników.
 6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści bloga grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
  1. niezakładania bloga o nazwie nawiązującej do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
  2. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
  3. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy blogów lub innych poufnych danych,
  4. niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu blogi.wroclaw.pl, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,
  5. nieumieszczania w opisach bloga słów kluczowych niezgodnych z treścią stron Użytkownika, niezakładania blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,
  6. niezakładania blogów, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.
 8. Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych “Tratwa” zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania Serwisu blogi.wroclaw.pl za uprzednim powiadomieniem Użytkowników.
  2. całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu blogi.wroclaw.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.
 9. Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje Konto lub swojego bloga.
 10. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie blog.pl, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik umieszczając Materiały w blogu oświadcza, iż:
  1. Przedmiotowe Materiały wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich, oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.
  2. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.
  3. Publikacja tych Materiałów w ramach Usługi nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego blogu.
 3. Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z niniejszym Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, w tym naruszających prawa osób trzecich, treści (komentarzy) zamieszczonych przez osoby trzecie w Serwisie. W przypadku nieusunięcia ww. treści, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych “Tratwa” ma prawo do zablokowania bloga w Serwisie lub bezpowrotnego i całkowitego usunięcia bloga z Serwisu, jak również prawo do usunięcia Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia ww. treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.
 4. Usunięcie konta jest możliwe poprzez zgłoszenie przez Użytkownika wniosku do Administratora  o usunięcie na adres kontakt@blogi.wroclaw.pl. Wraz z usunięciem konta, zostają usunięte treści bloga i tym samym powoduje, iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych.
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
 1. W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego blog zostaje zablokowany oraz może zostać usunięty bez uprzedniego ostrzeżenia. W takim przypadku usunięte może zostać również Konto Użytkownika.