Miasto Przedsiębiorczość

Wyjeżdżasz na wakacje? Co warto wiedzieć o zasadach doręczeń korespondencji podatkowej.

listpodatkowy
Marcin Urban

Mamy okres urlopowy – czas wyjazdów na zasłużony odpoczynek. Dla części osób pracujących za granicą urlop jest okazją do przyjazdu do rodzinnego domu. Wówczas, oprócz spotkań z rodziną i przyjaciółmi, osoby te pewną część czasu przeznaczają na załatwienie innych spraw, w tym urzędowych – w skarbówkach lub bankach.

Można jednak tego uniknąć. Należy pamiętać, że opuszczając kraj na co najmniej dwa miesiące, będąc stroną w postępowaniu podatkowym, można ustanowić pełnomocnika do spraw doręczeń. Nawet jeśli uznamy, że ww. przepis nas nie dotyczy, bo nie toczy się wobec nas żadne postępowanie, to warto mieć pełnomocnika ds. doręczeń również na okoliczność innych życiowych spraw. Atutem takiego rozwiązania jest przede wszystkim terminowe otrzymywanie korespondencji, co pozwala na aktywne uczestnictwo w prowadzonym postępowaniu podatkowym.

Nie mam pełnomocnika

Co zrobić jeśli nie wyznaczyliśmy pełnomocnika, a w skrzynce pocztowej znajdziemy informacje o awizowaniu przesyłek poleconych, których termin odbioru w placówce pocztowej już minął?

Ponieważ przesyłki polecone zazwyczaj dotyczą istotnych spraw, warto więc dowiedzieć się we właściwej placówce pocztowej, kto był nadawcą nieodebranej przez nas przesyłki, a następnie zwrócić się do tegoż nadawcy z pytaniem, czego przesyłka dotyczyła.
Warto to zrobić, gdyż przepisy Ordynacji podatkowej (art. 144 i nast.), regulujące kwestie doręczania pism, są dość rygorystyczne, szczególnie gdy chodzi o tzw. fikcję doręczenia (doręczenie zastępcze).

Ale zacznijmy od początku. Organa podatkowe doręczają pisma za pokwitowaniem za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, przez swoich pracowników lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. Zawiadomienie o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata, albo w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

Zgodnie z art. 150 §1 i 2 Ordynacji podatkowej w razie niemożności doręczenia pisma do rąk adresata lub ww. osób stosuje się tzw. fikcję doręczenia – doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu 14- dniowego, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. Oznacza to, że korespondencja,
o której istnieniu nie mamy pojęcia, uznana jest za doręczoną i wywołuje określone skutki prawne.
Zawiadomienie o każdej zmianie swojego adresu jest obowiązkiem strony, jej przedstawiciela lub pełnomocnika. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, pismo uznaje się za skutecznie doręczone pod dotychczasowym, często nieaktualnym adresem.
Pamiętaj więc – niezależnie, czy mieszkasz w Polsce czy za granicą, poinformuj organ podatkowy o zmianie swojego adresu zamieszkania.

Pełnomocnik ds. podatkowych

Na zakończenie jeszcze jedna istotna kwestia. Otóż podatnik – zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej – ma prawo czynnie uczestniczyć w postępowaniu podatkowym, ale nie zawsze musi angażować się w to osobiście. Może występować przed organami podatkowymi za pośrednictwem pełnomocnika w każdej sytuacji, gdy charakter czynności nie wymaga osobistego działania. Takim pełnomocnikiem-przedstawicielem może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu.
Warto pamiętać, że w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika, pisma w toku postępowania doręcza się wskazanemu pełnomocnikowi, a nie stronie.

Warto skorzystać również z takiej możliwości.

Wyjeżdżasz na wakacje? Co warto wiedzieć o zasadach doręczeń korespondencji podatkowej.
4.33 na podstawie 12 głosów

O Autorze

Marcin Urban

Marcin Urban

Wrocławianin z urodzenia, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów MBA na Franklin University w Columbus. W Urzędzie Miejskim pracę rozpoczął w Wydziale Podatków i Opłat, którym potem kierował. Od 2007 r. Skarbnik Wrocławia. Kierował wdrożeniem oprogramowania finansowo-księgowego SAP w Urzędzie Miejskim oraz projektem Wrocławskiej Karty Miejskiej Urbancard.