Miasto

Twoja krew ratuje życie

Blogi Wrocław

Ludzkość osiągnęła tak wiele w przeróżnych dziedzinach nauki i techniki, jednak do dziś krew nie ma swojego zamiennika. Jest ona niezwykle cenna, ponieważ może być pozyskiwana tylko z organizmu zdrowego człowieka. Wobec tego, aby zaspokoić ogromne na nią zapotrzebowanie, niezbędne są zastępy ochotników, gotowych oddać ją potrzebującym. Dlatego właśnie każda akcja propagująca ideę krwiodawstwa ma moje pełne poparcie.

W tym miejscu chciałbym wyróżnić wrocławskie Centrum Kształcenia Ustawicznego, które od 2002 roku we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa propaguje honorowe krwiodawstwo i pozyskiwanie dawców krwi. Dwa razy do roku słuchacze Centrum przy udziale personelu medycznego, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły organizują stacjonarną akcję krwiodawstwa z wykorzystaniem przenośnego sprzętu, który zapewnia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Cel, jaki przyświeca organizatorom, to propagowanie idei humanitaryzmu, niesienia pomocy potrzebującym oraz tworzenia więzi pomiędzy słuchaczami, nauczycielami oraz lokalnym środowiskiem. Cykliczność akcji zapewnia dogodne warunki do systematycznego oddawania krwi przez słuchaczy Centrum.

Centrum Kształcenia Ustawicznego stało się niejako oświatową kolebką wrocławskiego krwiodawstwa. Uczestniczy ono w wielu akcjach i projektach:

  1. „Twoja krew – moje życie” – program edukacyjny promujący krwiodawstwo; realizowany w latach 2009–2014,
  2. „Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015–2020”.
  3. „Kandydat na dawcę” – zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi i jej składników; od 2016 r.; program pilotażowy Ministerstwa Zdrowia.
  4. „Łączy nas czerwona nitka” – zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz obalanie mitów związanych z krwiodawstwem; od 2016 r.

Od 1 stycznia 2002 roku słuchacze Centrum oddali prawie 300 litrów krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zarejestrowało 884 słuchaczy Centrum chętnych do dawstwa krwi, z czego 631 to honorowi krwiodawcy. Dzięki przeprowadzanym akcjom honorowego krwiodawstwa w szkole odnotowaliśmy 237 pierwszorazowych dawców wśród słuchaczy Centrum.

Wielkie podziękowania należą się dyrekcji Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w szczególności Panu Marianowi Miklewiczowi za wieloletni wkład w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w najbliższej akcji honorowego krwiodawstwa, która odbędzie się 1 kwietnia w godzinach od 9.00 do ok 12.00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 73.

Twoja krew ratuje życie
5 na podstawie 8 głosów

O Autorze

Jarosław Delewski

Jarosław Delewski

Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego.