Edukacja Miasto

Wrocław, jakiego nie znamy… czyli o czym zapomniał pan Tomasz Owczarek

woman-285655_1920
Joanna Nyczak

Chciałabym niniejszym poszerzyć refleksję czytelników o elementy, które zostały we wpisie pana Owczarka pominięte.

Nie ulega wątpliwości, że prostytucja jest problemem społecznym. Powody tego zjawiska są różne, dlatego należy dobierać odpowiednio zróżnicowane sposoby do zwalczania go. Przede wszystkim trzeba przeciwdziałać, choć równie ważne jest „naprawianie” szkód .

Po pierwsze, profilaktyka

We Wrocławiu od lat realizowanych jest wiele programów przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, w tym prostytucji.  Podstawową formą jest profilaktyka uniwersalna, adresowana do całych grup, bez względu na stopień indywidualnego prawdopodobieństwa występowania ryzykownych zachowań.  Działania uniwersalne mogą dotyczyć dzieci i młodzieży w wieku gimnazjalnym, rodziców mających dzieci w wieku szkolnym itd.

Do takich działań należą m.in. szkolne programy profilaktyczne, adresowane do dzieci wchodzących w okres pierwszych eksperymentów seksualnych, programy podnoszenia umiejętności wychowawczych rodziców.

Obecnie większość programów profilaktyki uniwersalnej koncentruje się na budowaniu umiejętności chroniących dzieci i młodzież, przydatnych przy radzeniu sobie nie tylko z problemem uzależnień, ale także w przypadku innych zachowań ryzykownych, w tym seksualnych.

We Wrocławiu realizowanych jest wiele różnorodnych programów, przy współdziałaniu wychowawców, nauczycieli, pedagogów, organizacji pozarządowych, policji, a nawet firm komercyjnych. Tematycznie odnoszą się one m.in. do kwestii wzrostu własnej świadomości („Między nami kobietkami”); nawiązywania relacji z nieznajomymi w sieci, wpływu Internetu na zachowania niepożądane wśród młodzieży („Bezpieczny internet”); technik skutecznego odmawiania, rozwijania zdolności do samokontroli i unikania ryzyka („Spadochron”); inne.

Jednym z programów profilaktycznych, który w sposób szczególny dotyczy zachowań ryzykownych związanych z seksualizacją młodego człowieka, jest Program Profilaktyki Zintegrowanej „ARCHIPELAG SKARBÓW”, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Skierowany jest do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych, rad pedagogicznych oraz rodziców. W roku szkolnym 2013/2014 r. w 10 wrocławskich szkołach gimnazjalnych zrealizowano 13 edycji programu. Objętych nim zostało 2021 uczniów, 641 rodziców i 237 nauczycieli, zaś we właśnie zakończonym cyklu 2014/2015 udział wzięła dwa razy większa liczba uczestników.

W oddziaływaniach na młodzież zastosowanie znajdują różne techniki m.in.: warsztaty, debaty, wykłady specjalistów, studia przypadków, a nawet dedykowane tematowi produkcje filmowe. Komenda Miejska Policji, Departament Edukacji, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Biuro Promocji Miasta zleciły produkcję filmu edukacyjnego pt. „Kolekcja zagrożeń”. Jest to 25-minutowa historia, poruszająca tematykę przemocy domowej i rówieśniczej, prostytucji oraz nadużywania alkoholu i innych używek wśród młodzieży.

Jak widać, w proces przeciwdziałania zjawisku prostytucji młodzieży zaangażowanych jest wiele instytucji i organizacji, ponieważ tylko współdziałanie wszystkich zainteresowanych może przynieść wymierne rezultaty.

Po drugie, redukcja szkód!

W mieście realizowane są również działania, których adresatami są osoby już podejmujące zachowania ryzykowne, w tym osoby prostytuujące się, ale także pokrzywdzone, w tym dzieci i młodzież.

We Wrocławiu działa Punkt Pomocy Dzieciom Krzywdzonym (ul. Hugona Kołłątaja 1/6), terapia indywidualna, a także socjoterapia grupowa, punkty konsultacyjne. Ponadto specjaliści w zakresie zachowań ryzykowanych (party-workerzy i street-workerzy) pojawiają się w okolicach dworców PKP i PKS, na dużych imprezach (juwenalia, Majówka itp.), w dyskotekach, klubach, parkach, siłowaniach, prowadząc działania informacyjno-edukacyjne. W ramach programu udzielono ok. 3200 porad (edukacyjnych i motywacyjnych).

Bezcenna dla zdrowia publicznego Wrocławia jest również działalność bezpłatnego i anonimowego punktu (ul. Wszystkich Świętych 2) testowania HIV (dla mieszkańców Wrocławia i osób odwiedzających miasto). W 2014 roku przeprowadzono 2480 testów oraz udzielono około 3000 porad.

Ważnym miejscem na mapie naszego miasta jest działający od wielu lat, współfinansowany z budżetu gminy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Stowarzyszeniu „Misja Dworcowa” (ul. Pomorska 16), gdzie dziewczyny i młode kobiety w wieku od 18. do 30. roku życia, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej, w tym seksualnej, znajdują wsparcie i schronienie.

Osoby doświadczające przemocy seksualnej mogą również liczyć na wsparcie w ramach Telefonu Zaufania + 48 71 77 66 208, a także za pośrednictwem strony internetowej www.kampaniaprzemoc.pl

Musimy działać razem!

Ograniczanie problemu prostytucji jest procesem złożonym, wymagającym ciągłej współpracy różnych instytucji: Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, straży miejskiej i policji, a także organizacji pozarządowych.

Dlatego cieszę się, że pan Owczarek chce aktywnie włączyć się do walki z tym zjawiskiem. Dziękuję za jego zainteresowanie i za to, że zwrócił naszą uwagę na kilka istotnych kwestii dotyczących owej patologii.

Być może nie udało mi się w naszej rozmowie opowiedzieć o wszystkim, co robimy. Dlatego powstał ten tekst.

Będziemy robić więcej, czasem wspólnie.

Na koniec raz jeszcze chcę zwrócić uwagę, że w walce z uzależnieniami i nagannymi postawami kluczową rolę powinni odgrywać rodzice lub opiekunowie, dla których ważnym wsparciem są pracownicy systemu oświaty – nauczyciele i pedagodzy, realizujący odpowiednie programy profilaktyczne.

Wrocław, jakiego nie znamy… czyli o czym zapomniał pan Tomasz Owczarek
3.62 na podstawie 13 głosów

O Autorze

Joanna Nyczak

Joanna Nyczak

Obecnie dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Z urodzenia zielonogórzanka z wyboru wrocławianka. Jest absolwentem kierunku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest członkiem Wrocławskiej Rady Kobiet dziejącej przy Prezydencie Wrocławia.
Do swoich największych zawodowych sukcesów zalicza m.in na przestrzeni 2011-2014 podwojenie liczby miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 finansowanych z budżetu Miasta Wrocławia w tym pozyskanie zewnętrznych środków finansowania i rozwinięcie alternatywnej formy opieki u opiekunów dziennych.